انواع گیربکس

قطعات گیربکسی

گیربکس یکی از اجزاء مکانیکی کاملاً یکپارچه است که شامل یک سری چرخ دنده های جفت شده در یک محفظه با شفت و یاتاقان (برای پشتیبانی و رفع بارها) و در بسیاری از موارد فلنچ برای نصب موتور است.