جدول قیمت

جدول قیمت برای کسب و کار شما بسیار مهم است که آنکُد به صورت حرفه ای در اختیار شما قرار داده است.

ابتدایی

برای کاربران جدید
$25هر ماه
 • 5GB فضای دیسک
 • 15 آدرس ایمیل
 • 50 زیر دامنه

حرفه ای

برای کاربران جدید
$75هر ماه
 • 15GB فضای دیسک
 • 50 آدرس ایمیل
 • 65 زیر دامنه

ابتدایی

برای کاربران جدید
$25هر ماه
 • 5GB فضای دیسک
 • 15 آدرس ایمیل
 • 50 زیر دامنه

نا محدود

برای کاربران جدید
$125هر ماه
 • 20GB فضای دیسک
 • 50 آدرس ایمیل
 • 65 زیر دامنه

ابتدایی

برای کاربران جدید
$25هر ماه
 • 5GB فضای دیسک
 • 15 آدرس ایمیل
 • 50 زیر دامنه

حرفه ای

برای کاربران جدید
$75هر ماه
 • 15GB فضای دیسک
 • 50 آدرس ایمیل
 • 65 زیر دامنه